Откриване на процедурата

05 Юли 2018 00:00 (GMT+2)

Следващ етап

Краен срок за подаване

03 Април 2019 16:30 (GMT+2)

Етап

Отваряне на заявленията

04 Април 2019 09:30 (GMT+2)

Етап

Отваряне на офертите

09 Май 2019 09:00 (GMT+2)

Определяне на концесионера

 

На основание чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от Закона за концесиите и чл. 43б, ал. 1 и ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване, с Решение № РК-1 от 02.07.2018 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията откри процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект “Гражданско летище за обществено ползване София” - публична държавна собственост. С посоченото решение на министъра е одобрено обявлението за откриване на процедурата, както и документацията за концесията.

Обявлението за откриване на процедурата е публикувано в “Официален вестник" на Европейския съюз под № 2018/S 127-290417 на 5 юли 2018 г.

На 5 юли 2018 г. решението за откриване на процедурата, обявлението за концесията, обосновката на концесията и документацията за концесията са публикувани по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър под номер 111-2/05.07.2018.

Летище София е най-голямото летище, разположено на територията на Република България, което с Решение на Министерски съвет № 885 от 29.12.2002 г. е обявено за летище за обслужване на международни превози. През 2017 г. Летище София е обслужило 6 490 096 пътници. Летище София разполага с два пътнически терминала – Терминал 1 и Терминал 2.

Към момента Летище София се управлява от “Летище София” ЕАД, еднолично търговско дружество със 100% държавна собственост на капитала, в което правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията.

Настоящата процедура за концесия се открива в съответствие със Закона за концесиите и Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия.

 

 

Указания за регистрация:

Извършването на регистрация е необходимо за достъп на потребителите до информацията и документите, публикувани в Електронната Информационна зала на Интернет страницата на проекта - част Работно пространство (data room). Това е информация, която е чувствителна по своя характер, което налага регистрация. Обявлението за концесията, решението за откриване на процедурата, документацията за концесията, включително проекта на концесионен договор, както и обосновката на концесията, са достъпни без регистрация.

Потребителите следва да се съобразят със следните указания за регистрация:

  1. Потребителят попълва задължителните полета в регистрационната форма;
  2. След попълване на задължителните полета и изпращане на регистрационната форма, потребителят получава e-mail с указания за активиране на профила;
  3. Потребителят попълва Декларацията за поверителност по указания начин, подписва и сканира декларацията и я изпраща на електронния адрес за кореспонденция: questions@concession-sof.bg;
  4. Потребителят получава потвърждение за регистрация на потребителски акаунт до 17:30 (GMT+2) на следващия работен ден;
  5. В случай, че до определения час потребителят не получи потвърждение за регистрация, той следва да се свърже с координаторите на Информационната зала на адреса за кореспонденция: questions@concession-sof.bg.

Допълнителни Указания:

Уважаеми потребители,
във връзка с постъпили въпроси относно начина на регистрация и съответно получаването на достъп до Електронната Информационната зала, моля да имате предвид следното уточнение:

Декларацията за поверителност се попълва и подписва от лицето, на името на което ще бъде регистриран потребителски акаунт и на което ще бъде даден достъп до информацията и документите в Електронната Информационна зала чрез активиране на профила. В Декларацията за поверителност лицето посочва имената си, наименование на Участника/Икономическия оператор или друг Потребител, когото представлява, както и останалата изискуема информация от регистрационната форма.

Данните, посочени в Декларацията за поверителност следва да съответстват на попълнените данни в регистрационната форма, като препоръчваме Декларацията за поверителност да е изпратена на адреса за кореспонденция: questions@concession-sof.bg от посочения в регистрационната форма e-mail адрес на потребителя.

Благодарим.

Регистрация

Прочетохме и се съгласяваме да бъдем правно обвързани от тези Правила за Информационната зала. Изтегляне

Декларация за поверителност e подписана от регистрираното лице. Изтегляне

Съгласен съм личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани от МТИТС във връзка с получаването на достъп до Работното пространство за срок не по-кратък от провежданата процедура за определяне на концесионер на летище София
Уведомления по е-мейл
Полетата отбелязани със * са задължителни
Новини Всички новини  ▶

Съобщение във връзка с процедурата

28 Февруари 2019 12:00 (GMT+2)

На 27 февруари 2019 г. Министерският съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите. На същата дата законопроектът е постъпил в Народното събрание. Предстои неговото разглеждане от Народното събрание. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите може да бъде намерен на страницата на Народното събрание, ...

Съобщение във връзка с процедурата

12 Февруари 2019 16:00 (GMT+2)

Публикуваният на 8 февруари 2019 г. на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на страницата на концесията проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите, може да бъде намерен на английски език на страницата на концесията, раздел „Legal information“: https://www.concession...

Съобщение във връзка с процедурата

08 Февруари 2019 17:00 (GMT+2)

Днес, 8 февруари 2019 г. на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в Раздел „Обществено обсъждане“ е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите, придружен с мотиви към законопроекта. Срокът за обществено обсъждане е 14 дни. Проектите могат да бъдат намерени ...